W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Regulamin

XML

Treść

REGULAMIN

NABORU NA STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

Celem wprowadzenia niniejszego Regulaminu jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy i weryfikacja kandydatów na pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie w oparciu o kryterium fachowości.

§ 1.1. Nabór na kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, zatrudnianych na podstawie umowy o pracę jest otwarty i konkurencyjny.

2.Użyte w dalszej treści Regulaminu określenie „stanowisko urzędnicze” obejmuje zarówno stanowiska urzędnicze jak i kierownicze stanowiska urzędnicze.

§ 2. Niniejszy Regulamin nie dotyczy osób zatrudnianych na stanowiskach pomocniczych i obsługi oraz zatrudnianych na zastępstwo, a także osób zatrudnianych w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych.

§ 3.Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie organizuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie .

§ 4. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze przygotowuje Dział Administracji i Kadr w porozumieniu z przełożonym komórki organizacyjnej, dla której prowadzony jest nabór; w przypadku gdy nabór dotyczy stanowiska kierownika działu lub innego stanowiska bezpośrednio podległego Dyrektorowi MOPS w Kutnie, ogłoszenie przygotowuje Dział Administracji i Kadr, w porozumieniu z Dyrektorem. Ogłoszenie zatwierdza Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie.

§ 5.1.Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i o naborze na to stanowisko powinno zawierać:

1)nazwę i adres Ośrodka;

2)określenie stanowiska oraz nazwę stanowiska i jego miejsce w strukturze Ośrodka;

3)określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego

stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;

4)wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku;

5)informację o warunkach pracy na danym stanowisku;

6)informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

wynosi co najmniej 6%;

7)wskazanie wymaganych dokumentów;

8)określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

2.Do treści ogłoszenia obok elementów wymienionych powyżej można każdorazowo wprowadzić elementy fakultatywne takie jak na przykład, czas pracy, rodzaj umowy o pracę, informację o możliwości zawarcia kolejnej umowy na czas określony lub nieokreślony z tym samym pracownikiem, jeżeli ocena pracodawcy będzie pozytywna.

3.Ogłoszenie może zawierać informację o metodach rekrutacji, w tym informację, że każdy z kandydatów, który przeszedł wstępną selekcję , tj stwierdzono, że spełnia wymogi formalne, może zostać poinformowany telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub o terminie, w jakim może zostać przeprowadzony test kwalifikacyjny.

4.Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza uprawniony pracownik Działu Administracji i Kadr w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie znajdującej się na parterze budynku.

5.Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie.

6.Dokumenty można składać osobiście lub pocztą ( liczy się data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs - (określenie stanowiska)”.

7.Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną

w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

§6.1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie powołuje każdorazowo

komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia czynności związanych z procedurą naboru na stanowiska urzędnicze, w tym związanych z analizą i oceną złożonych dokumentów.

2.W skład komisji wchodzą każdorazowo :

 1. Dyrektor MOPS bądź jego Zastępca;

 2. pracownik Działu Administracji i Kadr wyznaczony przez Dyrektora MOPS lub jego Zastepcę;

 3. kierownik komórki organizacyjnej, dla której prowadzony jest nabór lub wyznaczona przez niego osoba a w przypadku przeprowadzania naboru na stanowisko podległe bezpośrednio Dyrektorowi – wyznaczona przez Dyrektora MOPS osoba z Działu innego niż ten, o którym mowa w pkt 2.

3.W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia w formie pisemnej Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie celem zatrudnienia wybranego kandydata, w terminie 10 dni roboczych po upływie terminu do złożenia dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze.

Komisja informuje pisemnie kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalnych

o przyczynie odrzucenia kandydatury. W przypadku zastosowania metody naboru polegającej na rozmowie kwalifikacyjnej lub teście kwalifikacyjnym, komisja informuje kandydatów, którzy przeszli wstępną selekcję o terminie przeprowadzenia rozmowy lub testu.

4.Jeżeli w Ośrodku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 jest niższy niż 6 %, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 3.

§ 7.1. Po podjęciu decyzji przez Dyrektora MOPS w Kutnie w sprawie wyboru kandydata celem zatrudnienia lub decyzji o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko, komisja sporządza protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów. Ptotokół zatwierdza Dyrektor MOPS w Kutnie.

2. Protokół zawiera :

 1. określenie stanowiska, na które był przeprowadzany nabór;

 2. liczbę kandydatów, oraz imiona i nazwiska i nazwę miejscowości, w której osoby te przebywają z zamiarem stałego pobytu, nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych o ile do przeprowadzenia naboru stosuje się przepis§ 6 ust. 4, przedstawianych Dyrektorowi MOPS;

 3. liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania niezbędne;

 4. w przypadku otrzymania ofert nie spełniających wymagań niezbędnych lub wymagań formalnych - krótkie uzasadnienie, dlaczego nie spełniaja tych wymagań;

 5. informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

 6. uzasadnienie dokonanego wyboru;

 7. skład komisji przeprowadzającej nabór.

3.W przypadku, gdy nierozstrzygnięto naboru na stanowisko protokół zawiera odpowiednie dane, o których mowa w ust 2 oraz uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru.

§ 8.1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Umieszczenia i opublikowania dokonuje wyznaczony pracownik Działu Administracji i Kadr.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera :

 1. nazwę i adres Ośrodka;

 2. określenie stanowiska;

 3. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz nazwę miejscowości, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

 4. uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

3.Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród kandydatów, o których mowa w § 6 ust. 3. Przepis § 6 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

4.Dokumenty złożone przez kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru i w tym czasie kandydaci mogą odbierać swoje dokumenty. Po tym czasie dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.