W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Karta Dużej Rodziny

XML

Treść

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
    
1. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.


2. Program jest skierowany do:

  • rodzin wielodzietnych (osób posiadających obywatelstwo polskie mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
  • cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust1 pkt 3 ustawy
  • z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z  2013 r. poz. 1650, Dz. U. z 2014, poz. 463, poz. 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego  rodzin w rozumieniu art.2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014r. poz. 1525.), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
  • rodzin zastępczych,
  • rodzinnych domów dziecka.

Karta Dużej Rodziny skierowana jest do wszystkich rodzin  zamieszkałych na terenie miasta Kutno, niezależnie od dochodów, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).


3. Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy przedstawić n/w dokumenty:
w przypadku rodzica - ­ dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość, akt zawarcia małżeństwa oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko zostało umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia  wskazującego rodzinę,
w której dziecko zostało umieszczone;
w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


4. Miejsce składania dokumentów:
Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, Kutno, ul. Warszawskie Przedmieście 10a, pokój 37.


Przyjęcia interesantów:
poniedziałek – wtorek 10:00 – 14:00
czwartek – piątek 10:00 – 14:00


Wniosek o wydanie karty można pobrać również ze strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


5. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1954).
Karty wydane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755) zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 836) zachowują ważność do końca okresu, na który zostały przyznane, o ile osoba, której Karta Dużej Rodziny została przyznana, spełnia warunki określone w przepisach dotychczasowych.


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pod numerem tel.: 24 253 44 46,  253 43 09, 253 74 80, wew. 116, 131.
Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie:


 http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny


Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stronie www.rodzina.gov.pl

 

Informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny  znajdziesz tutaj

Pobierz wzór wniosku Karty Dużej Rodziny