W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

dodatki mieszkaniowe

XML

Treść

Dział Dodatków Mieszkaniowych działa w oparciu o uchwałę Nr 131/XV/95 z dnia 30.05.1995 r.,

w sprawie zmiany w zarządzeniu Prezydenta Miasta Kutna nr 3/90 z dnia 29.03.1999 r., w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie.

Kierownik działu : Małgorzata Urbaniak tel. 114

Przyjęcia interesantów: poniedziałek, wtorek, piątek - w godz. od 10.00 do 14.00

                                           czwartek - w godz. 10:00 do 15:00

                                           Pokój 35.

                                           środa  dniem bez przyjęć interesantów.

                                

Pracownicy: Starszy inspektor Katarzyna Tuzin, inspektor Paulina Ławniczak

 

Podstawy prawne: ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r.

(Dz. U. z 2021r. poz. 2021)

Ogólne zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu tj:

- najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,

- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w :

- domu pomocy społecznej,

- młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

- schronisku dla nieletnich,

- zakładzie poprawczym,

- zakładzie karnym,

- szkole, w tym szkole wojskowej.

Jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

2. Dochód

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa powyżej jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

- jednoosobowym – 40 % tj. 2 862,19 zł

- wieloosobowym – 30 % tj. 2 146,64 zł,

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. 

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonych powyżej, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. Poz.111) tj. wszelkie przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz o składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2 a. Gospodarstwo domowe:

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkania w lokalu wywodzą się z prawa tej osoby.

Do członków gospodarstwa nie wlicza się osób przebywających w instytucjach:

- domu pomocy społecznej,

- młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

- schronisku dla nieletnich,

- zakładzie poprawczym,

- zakładzie karnym,

- szkole, w tym szkole wojskowej.

Jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

3. Powierzchnia lokalu :

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym zajmuje lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać :

- 35m2 – dla 1 osoby,

- 40m2 – dla 2 osób,

- 45m2 – dla 3 osób,

- 55m2 – dla 4 osób,

- 65m2 – dla 5 osób,

- 70m2 – dla 6 osób,

w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej następnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

W przypadku zajmowania mieszkania o większej powierzchni użytkowej powierzchnię normatywną zwiększa się o 30%. Możliwe jest również zwiększenie powierzchni normatywnej o 50% ale tyko w przypadku lokali, których łączna powierzchnia pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni użytkowej tego lokalu.

Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15m2, jeżeli zamieszkuje w nim osoba

niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której

niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

W takim przypadku wymagane jest :

- orzeczenie o niepełnosprawności

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające poruszanie się na wózku inwalidzkim

4. Wydatki stanowiące podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego:

 

1) czynsz,  
1a) koszty, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019r. poz. 2195 oraz z 2021r. poz. 11),
2) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
3) zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
4) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
5) inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
6) opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe,
7) wydatek stanowiący podstawę obliczenia ryczałtu za zakup opału.
Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:
1) ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
1a) rocznych opłat przekształceniowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020r. poz. 2040),
2) opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego ( domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

  • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby ten lokal wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,

  • opłaty poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy.

 

5. Wysokość dodatku

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, o których mowa powyżej przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości :

- 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym,

- 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym

- 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5 osobowym i większym.

Maksymalna wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem naliczanym tylko dla lokali nie posiadających c.o, c.w nie może przekroczyć 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Rada gminy może w drodze uchwały podwyższyć lub obniżyć wysokość powyższych wskaźników procentowych, jednak nie więcej niż o 20 punktów procentowych. 

6. Wywiad środowiskowy

Jeżeli zachodzi podejrzenie, że istnieje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazywanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, nie uzasadniająca przyznania pomocy finansowej na wydatki mieszkaniowe, upoważniony przez organ przyznający dodatek mieszkaniowy pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Nie wyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych :

- ruchomości i nieruchomości;

- zasobów pieniężnych;

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Organ odmawia również przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku wywiadu ustali, że:

-  wnioskodawca jest w stanie uiszczać opłaty związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i zasoby majątkowe

- faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji o dochodach

7. Pozostałe ważne informacje

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy został przyznany na podstawie nieprawdziwych danych zawartych we wniosku lub deklaracji o dochodach, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.

Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego chyba, że jest to zamiana lokalu mieszkalnego, opuszczenie go lub zgon wnioskodawcy.

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości.

Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym dodatek mieszkaniowy wypłaca się za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

8. Dokumenty jakie powinny być złożone przy ubieganiu się o przyznanie dodatku mieszkaniowego :

- prawidłowo wypełniony i potwierdzony przez zarządcę budynku wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

- dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub prawo do lokalu socjalnego lub zamiennego: umowa najmu, podnajmu, użyczenia, dożywocia lub inna; w przypadku otrzymania lokalu w spadku - postanowienie o nabyciu spadku oraz o masie spadkowej lub zaświadczenie ze spółdzielni lub wypis z ksiąg wieczystych,

- jeżeli wnioskodawca jest właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć kserokopię aktu własności, zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu, a także rachunki dotyczące wydatków, o których mowa w pkt. 4.

- deklarację o dochodach gospodarstwa domowego o dochodach osiągniętych (wypłaconych) w okresie 3 pełnych kalendarzowych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi wykazywane dochody

- dokumenty niezbędne potwierdzające dochody to :

zaświadczenia potwierdzające wysokość zarobków (z wyszczególnieniem następujących składników: przychód, koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składka emerytalna, rentowa, chorobowa, składka zdrowotna, dochód netto),

odcinki lub zaświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń z ZUS/KRUS,

zaświadczenia z PUP o wysokości pobieranych świadczeń (zasiłków dla bezrobotnych, stażów, szkoleń, stypendiów),

zaświadczenia z PUP o zarejestrowaniu bez prawa do zasiłku,

zaświadczenia wypłaconych w deklarowany okresie stypendiach socjalnych,

zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych lub decyzja w sprawie podatku rolnego (dotyczy osób posiadających lub użytkujących gospodarstwo rolne),

zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów uzyskanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

oświadczenia osób zamieszkujących z wnioskodawcą o wysokości dochodu,

odpis wyroku sądowego lub ugody zawierające wysokość zasądzonych alimentów, odcinki od alimentów otrzymywanych pocztą,

- dokument potwierdzający uprawnienie do dodatkowej powierzchni z tytułu niepełnosprawności, tj: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z odpowiednim zapisem w pkt 10., zaświadczenie lekarskie o poruszaniu się na wózku inwalidzkim.

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone do dnia 31.12.2023r., pozostawia się bez rozpoznania. .

 
Załączniki