W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Dane podstawowe / Przyczyny ubiegania się o pomoc / Kryteria uprawniające do udzielenia pomocy / Formy udzielanej pomocy

XML

Treść

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ


KIEROWNIK: Beata Michalczyk

Kontakt: tel. 024 253-78-47, 253-44-46 wew. 105

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku: 7.30 – 15.30


23 rejonowych pracowników socjalnych realizuje zadania wynikające z Ustawy z dn. 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2268 z późń.zm.).

Do zadań zespołu należy:

 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

 • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

 • praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

 • wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,

 • współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,

 • organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,

 • zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym,

 • współpraca z lokalnymi instytucjami, organizacjami, szkołami,

 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości (sprawozdania kwartalne, półroczne i roczne).


Pracownik socjalny:

 • kieruje się zasadami etyki zawodowej,

 • kieruje się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,

 • przeciwdziała praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,

 • ma obowiązek udzielać osobom, którym służy, pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,

 • jest zobowiązany zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny.


PRZYCZYNY ZGŁASZANIA SIĘ I UBIEGANIA O POMOC W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

 • Ubóstwo

 • Sieroctwo

 • Bezdomność

 • Bezrobocie

 • Niepełnosprawność

 • Długotrwała lub ciężka choroba

 • Przemoc w rodzinie

 • Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność

 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
 • Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych

 • Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy

 • Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

 • Alkoholizm lub narkomania

 • Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa

 • Klęska żywiołowa i ekologiczna


KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO UDZIELENIA POMOCY


 • dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający – kwoty 776 zł,

 • natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 600 zł


Osoby zgłaszające się po pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej powinny spełniać jedną z przyczyn oraz kryterium dochodowe.


Przyznanie świadczenia pomocy społecznej musi być zawsze poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w Twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu czasowego pobytu.

Dlatego też pracownik socjalny, który zgłosi się do Ciebie – przeprowadzi z Tobą wywiad, na podstawie którego dokona oceny Twojej sytuacji życiowej, występujących problemów i zakresu potrzeb, oraz osób wspólnie z Tobą zamieszkujących i gospodarujących.

Oprócz danych dotyczących:

 • posiadanych źródeł dochodów,

 • sytuacji zawodowej, zdrowotnej i rodzinnej,

pracownik socjalny może również domagać się od Ciebie złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym.

Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia.

Wywiad środowiskowy przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia (w sytuacjach nagłych - w ciągu 2 dni). Zasady i tryb przeprowadzania wywiadu środowiskowego reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U.2021.893).


Wszelkie informacje przekazane pracownikowi socjalnemu podczas wywiadu objęte są ochroną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i wykorzystywane wyłącznie do celów przyznania świadczeń.


W świetle ustawy o pomocy społecznej:

 • rodzina – to osoby spokrewnione lub nie spokrewnione, pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 • Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszony o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne,

 • kwotę alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodów nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r o Karcie Polaka.


Uwaga!

W razie wystąpienia dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowaną przez Ciebie i Twoją rodzinę, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.


Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.


Brak współdziałania, a w szczególności:

 • odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, lub niedotrzymanie jego postanowień,

 • nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych,

 • nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną,

 • marnotrawienie przyznanych świadczeń,

będą stanowić podstawę do:

 • odmowy przyznania lub ograniczenia świadczeń,

 • wstrzymania świadczeń pieniężnych,

 • przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.Decyzje w sprawie świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.FORMY UDZIELANEJ POMOCY


ZASIŁEK CELOWY


Prawo do świadczenia posiada osoba bądź rodzina, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego.


WYMAGANA DOKUMENTACJA:

- wniosek strony

 • dokumenty obrazujące całokształt sytuacji materialnej, zawodowej, zdrowotnej (zaświadczenie z PUP potwierdzające status osoby bezrobotnej, zaświadczenie o dochodach osoby pracującej za ostatni miesiąc – netto po odliczeniu składek zdrowotnych, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego, odcinek od emerytury, renty, decyzje o dofinansowaniu do czynszu, decyzje o przyznanych świadczeniach rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, w przypadku ponoszenia kosztów leczenia – zaświadczenie lekarskie oraz rachunki za leki lub wycenione recepty.ZASIŁEK CELOWY NA ŻYWNOŚĆ - ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”


Prawo do świadczenia posiada :

 • osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza 150% z kwoty 776 zł

 • osoba w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza 150% z kwoty 600 zł


WYMAGANA DOKUMENTACJA:

 • wniosek strony

 • dokumenty obrazujące całokształt sytuacji materialnej, zawodowej, zdrowotnej (zaświadczenie z PUP potwierdzające status osoby bezrobotnej, zaświadczenie o dochodach osoby pracującej za ostatni miesiąc – netto po odliczeniu składek zdrowotnych, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego, odcinek od emerytury, renty, decyzje o dofinansowaniu do czynszu, decyzje o przyznanych świadczeniach rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, w przypadku ponoszenia kosztów leczenia – zaświadczenie lekarskie oraz rachunki za leki lub wycenione recepty.ZASIŁEK OKRESOWY


Prawo do świadczenia posiada osoba bądź rodzina, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego.


WYMAGANA DOKUMENTACJA:

- wniosek strony

 • dokumenty obrazujące całokształt sytuacji materialnej, zawodowej, zdrowotnej (zaświadczenie z PUP potwierdzające status osoby bezrobotnej, zaświadczenie o dochodach osoby pracującej za ostatni miesiąc – netto po odliczeniu składek zdrowotnych, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego, odcinek od emerytury, renty, decyzje o dofinansowaniu do czynszu, decyzje o przyznanych świadczeniach rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, w przypadku ponoszenia kosztów leczenia – zaświadczenie lekarskie oraz rachunki za leki lub wycenione recepty.


ZASIŁEK STAŁY


Prawo do świadczenia posiada osoba całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku, nie mająca uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych (mężczyźni lat 65, kobiety lat 60) lub z powodu niepełnosprawności, jeżeli dochód osoby ubiegającej się, jak i w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego.


WYMAGANA DOKUMENTACJA:

 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (stopień znaczny lub umiarkowany)

 • dokumenty potwierdzające sytuację materialną

 • zaświadczenie z ZUS o odmowie świadczeń emerytalno-rentowychZASIŁEK CELOWY SPECJALNY


Może być przyznany w szczególnie uzasadnionych okolicznościach przy przekroczonym kryterium dochodowym, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leczenia.


WYMAGANA DOKUMENTACJA:

- wniosek strony

 • dokumenty obrazujące całokształt sytuacji materialnej, zawodowej, zdrowotnej (zaświadczenie z PUP potwierdzające status osoby bezrobotnej, zaświadczenie o dochodach osoby pracującej za ostatni miesiąc – netto po odliczeniu składek zdrowotnych, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego, odcinek od emerytury, renty, decyzje o dofinansowaniu do czynszu, decyzje o przyznanych świadczeniach rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, w przypadku ponoszenia kosztów leczenia – zaświadczenie lekarskie oraz rachunki za leki lub wycenione recepty.


USŁUGI OPIEKUŃCZE


WYMAGANA DOKUMENTACJA:

 • zlecenie lekarskie

 • udokumentowanie sytuacji materialno – bytowej rodziny lub osoby.


USŁUGI SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI


WYMAGANA DOKUMENTACJA:

 • zlecenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę

 • udokumentowanie sytuacji materialno – bytowej rodziny lub osoby.


UMIESZCZENIE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY


WYMAGANA DOKUMENTACJA:

 • wniosek osoby ubiegającej się o umieszczenie w placówce lub przedstawiciela ustawowego

 • pisemna zgoda osoby ubiegającej się i umieszczenie i wyrażenie zgody na potrącenie odpłatności za pobyt z renty, emerytury, renty socjalnej

 • kserokopia decyzji ZUS