W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

XML

Treść

Co to jest stypendium szkolne i komu przysługuje?

 • Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

 • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych –do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Kiedy i gdzie można pobrać i złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego?

 • wydawanie wniosków od dnia 16 sierpnia 2023 r.

 • przyjmowanie wniosków o stypendium szkolne na dany rok wraz z kompletem dokumentów - od dnia 1 września 2023 r. do dnia 15 września 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie - sala nr 14, stanowisko nr 3 w godzinach: 10:00 – 14:00

 • w przypadku:
  1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – od dnia 1 lutego do dnia 15 lutego;
  2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – od dnia 1 października do dnia 15 października.

Jakie rachunki i faktury VAT będą rozliczane i kiedy należy je dostarczyć?

Rachunki i faktury VAT do rozliczenia stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 będą uznawane z datą wystawienia od dnia 01.07.2023 r.
Pierwsze rachunki i faktury VAT należy dostarczyć do MOPS w Kutnie po otrzymaniu decyzji przyznającej stypendium szkolne, następne w kolejnych miesiącach, tj. do 5 każdego miesiąca, w którym ma być zrealizowana wypłata stypendium szkolnego.

Co jest potrzebne przy składaniu wniosku o stypendium szkolne?

 • Wypełniony wniosek

Do wniosku w szczególności należy dołączyć:

 • zaświadczenie ze szkoły,

 • zaświadczenia o wysokości przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (przychód brutto pomniejszony o: zaliczkę na podatek, koszty uzyskanego przychodu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz kwotę alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób),

 • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS-u, KRUS-u (przyznającej lub dotyczącej waloryzacji renty/emerytury (oryginał do wglądu),

 • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS-u, KRUS-u – przyznającej zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne (oryginał do wglądu),

 • zaświadczenia lub kserokopie decyzji o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń z ośrodka pomocy społecznej: zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku okresowego, zasiłku stałego, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego (oryginały decyzji do wglądu),

 • kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,

 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS-u o wielkości hektarów przeliczeniowych lub kserokopię ostatniego nakazu płatniczego,

 • w przypadku działalności gospodarczej (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt), gdy była prowadzona w 2022 roku - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie/zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu, tj. zgodnie z art.8 ust.7 art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej w formie zaświadczenia wydanego przez naczelnika Urzędu Skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodach z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
5) odliczonych od dochodu składkach na ubezpieczenia społeczne;
6) należnym podatku;
7) odliczonych od podatku składkach na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych innych stypendiów o charakterze socjalnym (stypendia uczniowskie, stypendia studenckie),

 • oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,

 • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł np. darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali.

 • orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej (do wglądu).

Co to jest zasiłek szkolny i komu przysługuje ?

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.


Kiedy można złożyć wniosek o zasiłek szkolny ?

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Gdzie pobrać i złożyć wniosek o zasiłek szkolny ?

Osobiście w siedzibie Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie – sala nr 14, stanowisko nr 3 w godzinach: 10:00 – 14.00.

Co jest potrzebne przy składaniu wniosku o zasiłek szkolny ?

 • Wypełniony wniosek

Do wniosku w szczególności należy dołączyć:
• zaświadczenie ze szkoły
• dokumenty potwierdzające wystąpienia zdarzenia losowego np: odpis skrócony aktu zgonu członka rodziny, dokumenty potwierdzające poniesione szkody w wyniku klęski żywiołowej, zalania, pożaru, włamania.